Prekių krepšelis

Taisyklės

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1. DIVARI – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.divari.lt.

2. Pardavėjas – UAB "Divari", buveinės adresas: Įmonių g. 5D-3, LT-35101, Panevėžys, juridinio asmens kodas 306078763.

3. Jūs / Pirkėjas – klientas, kuris įsigyja arba užsisako prekių Elektroninėje parduotuvėje ir yra galutinis jų vartotojas arba naudojasi kitomis Elektroninėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis.

4. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas. Kaip tvarkomi Pirkėjo asmens duomenys, aprašyta Privatumo politikoje.

5. Taisyklės – šios DIVARI internete elektroninės parduotuvės www.divari.lt naudojimosi taisyklės.

6. Privatumo pranešimas – Privatumo pranešimas, kuris apibrėžia Jūsų renkamų ir tvarkomų asmens duomenų tikslus, šaltinius, teisinius pagrindus, nustato duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimo tvarką, taip pat pateikia kitą pagal taikomus teisės aktus reikalaujamą pateikti informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų apsauga.

7. Prekės – DIVARI internete parduodamos prekės.

8. DIVARI internete paskyra / Paskyra – elektroninėje parduotuvėje www.divari.lt sukurta bei Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu apsaugota asmeninė paskyra.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elektroninė parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė, orientuota į Pirkėjus, perkančius Prekes arba paslaugas asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti. Elektroninėje parduotuvėje juridiniai asmenys gali užsisakyti prekių turėdami galutinio vartojimo tikslą.

2. Šios Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi DIVARI internete elektronine parduotuve sąlygas. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Pirkėjas, užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Elektroninėje parduotuvėje be registracijos, besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir Privatumo pranešimu ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių ar paslaugų užsakymo Elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir Pranešimu ar su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesutinka su visomis arba dalimi Taisyklių ir / ar Pranešimo, jis privalo nespausti mygtuko „registruotis“, kitaip yra laikoma, kad Pirkėjas įvertina ir prisiima dėl šio veiksmo kylančius įsipareigojimus, atsakomybę ir sutinka su Taisyklėmis bei Pranešimu visa apimtimi.

4. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis ir Pranešimu, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

5. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Elektroninėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

6. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis ir Pranešimu susipažinti kiekvieną kartą apsiperkant.

7. Pardavėjas turi teisę neįspėjęs apriboti Pirkėjo naudojimąsi Elektronine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas Elektronine parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui arba kitaip pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus.

8. Atsižvelgdamas į Taisyklių 2.1. punktą ir siekdamas pirmiausia patenkinti mažmeninės prekybos vartotojų poreikius, Pardavėjas pasilieka teisę riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius užsakymus. T. y. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti ir (arba) vykdyti Pirkėjo užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako mažmeninės prekybos požiūriu neįprastai didelius prekių kiekius (neatsižvelgdamas į tai, ar prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keliais per santykinai trumpą laiką pateikiamais užsakymais) ir (arba) kai Pirkėjo užsakymas (-ai) turi kitų didmeninio pirkimo požymių.

9. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Tokiu atveju visos teisės ir pareigos, numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

3. REGISTRACIJA ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE

Elektroninės parduotuvės lankytojas, norėdamas naudotis Elektronine parduotuve (tapti Pirkėju), gali vienu iš nurodytų būdų:

1. Pirkti be registracijos;

2. Susikurti vartotojo paskyrą ir užsiregistruoti, registracijos lauke suvesdamas duomenis, kurie pažymėti kaip privalomi. Nurodytų duomenų pateikimas yra privaloma sąlyga, kad registracija būtų sėkminga. Sėkmingai prisiregistravus, sukuriama individuali Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyra, prie kurios Pirkėjas gali prisijungti tik įvedęs registracijos metu naudotą elektroninio pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį.

3. Tuo atveju, jeigu pirkėjas užsiregistruoja Elektroninėje parduotuvėje, jis įsipareigoja prisijungimo prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros duomenis (slaptažodį) saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus ar kt.), kurie Elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros, bei dėl to kylančius padarinius. Jei Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsdamas informuoti apie tai Pardavėją paskambindamas telefono numeriu +37064222818 arba išsiuntęs laišką elektroninio pašto adresu info@divari.lt.

4. Pirkėjas atsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje pateikti Pirkėjo duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo Elektroninėje parduotuvėje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Jei naudodamasis Elektronine parduotuve Pirkėjas pateikia trečiųjų asmenų Asmens duomenis, Pirkėjas pats yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.

5. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo paskyroje nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar pateikti Pardavėjui prašymą panaikinti jo registraciją.

4. PREKIŲ UŽSAKYMAS

1. Norėdamas užsisakyti prekių iš Elektroninės parduotuvės, Pirkėjas turi prisijungti prie savo elektroninio pirkimo paskyros arba pasirinkti pirkimo be registracijos funkciją. Jeigu Pirkėjas iki užsisakydamas prekių nėra užpildęs Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje esančios anketos „Mano duomenys“, užsakymui priimti būtinus duomenis jis privalo pateikti prieš galutinai patvirtindamas prekių užsakymą.

2. Elektroninėje parduotuvėje pirkimo–pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs prekių pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, užsakymo įvykdymo sąlygomis bei kita jam pateikta papildoma informacija, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“.

3. Prekės laikomos užsakytomis, kai Pirkėjas jo nurodytu elektroninio pašto adresu gauna patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra pradėtas vykdyti. Pirkėjui pasirinkus prekes apmokėti užsakymo pateikimo momentu, užsakymas pradedamas vykdyti po pinigų įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje momento. Apie užsakymo vykdymo pradžią Pirkėjas informuojamas elektroniniu laišku.

4. Pirkėjui užsisakant prekes išpardavimų skiltyje, informuojame, kad prekės yra trumpesnio laikotarpio galiojimo nei įprastos prekės su akcijomis ar be jų.

5. PREKIŲ KAINA IR ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

1. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais. Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti tik oficialia Lietuvos Respublikos valiuta – eurais. Pasikeitus oficialiai Lietuvos Respublikos valiutai, prekių kainos konvertuojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Prekėms taikoma užsakymo patvirtinimo metu galiojusi prekių kaina.

3. Už prekių pristatymo per kurjerį ir / ar pristatymo į terminalą / paštomatą paslaugas taikomi prekių užsakymo pateikimo metu galiojantys įkainiai, nurodyti Elektroninės parduotuvės skiltyje „Prekių pristatymas“. Prekių pristatymo kaina taikoma visam užsakytam prekių krepšeliui ir atskiroms prekėms nedalijama.

4. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš šių būdų:

4.1. Apmokėjimas naudojantis elektroninės bankininkystės sistema – tai išankstinis apmokėjimas per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą banke arba banko filiale, su kuriuo Pardavėjas yra sudaręs paslaugų sutartį. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai bankas Pardavėjui patvirtina, kad mokėjimo nurodymas įvykdytas sėkmingai;

4.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais arba bankine mokėjimo kortele, priklausomai nuo to, kuris būdas yra galimas, sumokant juos kurjeriui prekių pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu metu;

4.3. Išankstinis apmokėjimas mokėjimo kortele (debetine/kreditine). Atsiskaityti galite VISA arba MASTERCARD kortelėmis. Atsiskaitymai kortele vykdomi tik jei kortelę išdavęs bankas dalyvauja saugių atsiskaitymų internetu programose (MasterCard, SecureCode arba Verified by Visa). Suvedus kortelės duomenis Jūs galite būti nukreiptas į Jūsų kortelę išdavusio banko puslapį saugos kodo suvedimui, kuris reikalingas Jūsų tapatybės patvirtinimui.

4.4. Užsisakykite prekes internetu ir atsiskaitykite bankiniu pavedimu per elektroninę bankininkystę arba bet kuriame banko padalinyje. Pavedime prašome nurodyti divari.lt internetinės parduotuvės rekvizitus ir mokėjimo paskirtyje - užsakymo numerį, kurį atsiųsime elektroniniu paštu.

5. Ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo prekių perdavimo Pirkėjui jo nurodytu elektroniniu paštu pateikiama Pirkėjui Pardavėjo išrašyta sąskaita faktūra. Sąskaitos faktūros duomenys yra automatiškai sugeneruojami pagal pateiktus Pirkėjo duomenis ir po užsakymo pateikimo negali būti koreguojami.

6. Užsisakydamas arba pirkdamas prekes Elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas negali už prekes atsiskaityti draudimo bendrovių suteiktais negrynaisiais pinigais ir kitais būdais, kurie nėra įvardyti kaip atsiskaitymo priemonė šiose Taisyklėse.

6. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

1. Pirkėjas gali atsiimti prekes vienu iš žemiau nurodytų būdų:

1.1. Atsiimant prekes pasirinktame paštomate (Omniva arba LP Express);

1.2. Pirkėjo nurodytu adresu prekes pristatant kurjeriui (Lietuvos paštu arba DPD).

2. Prekių pristatymo terminai, sąlygos ir įkainiai nurodyti Prekių pristatymo taisyklėse.

3. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo per kurjerį būdą, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą ir atsiimti prekes su kurjeriu suderintu pristatymo laiku. Pirkėjas turi užtikrinti, kad su kurjeriu suderintu prekių pristatymo laiku užsakymo metu pateiktoje prekių pristatymo vietoje prekes atsiimtų pirkėjas arba kitas asmuo, kuriam pirkėjas perdavė užsakymo numerį. Pirkėjas, atskleisdamas užsakymo numerį kitam asmeniui, prisiima atsakomybę ir neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4. Prekės, kurios Pirkėjui pristatomos į paštomatą, gali būti atsiimamos visą parą. Prekės iš terminalo turi būti atsiimtos ne vėliau kaip per paštomatų operatoriaus nurodytą saugojimo terminą. Kai siunta pristatoma į kliento pasirinktą terminalą, jis yra informuojamas trumpąja SMS žinute ir el. laišku, kurioje yra kodai, skirti atsiimti siuntą. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už prekes atsiimtas kito asmens kuriam pirkėjas perdavė užsakymo atsiėmimo kodus. Pirkėjas, atskleisdamas paštomato durelių kodą arba kitus duomenis, susijusius su užsakymu kitam asmeniui, prisiima atsakomybę ir neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5. Pirkėjas, priimdamas įsigytas prekes, prieš pasirašydamas prekių pristatymo dokumentus (jei taikoma), turi galimybę apžiūrėti siuntos išorinės prekės pakuotės būklę ir, jeigu ji yra pažeista, pirkėjas turi teisę apžiūrėti užsakymo turinį - prekių pakuotes, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą Pardavėjo atstovo akivaizdoje. Jeigu Pirkėjas pastebėjo prekių trūkumų arba siuntos ir užsakymo neatitikimų, Pirkėjas privalo nepriimti prekių siuntos ir kartu su Pardavėjo atstovu užpildyti specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame privalo nurodyti rastus pažeidimus ir informuoti apie juos Pardavėją šiose Taisyklėse nurodytu telefono numeriu arba elektroninio pašto adresu. Jei Pirkėjas prekių pristatymo dokumentus patvirtina be pastabų, laikoma, kad prekės jam pristatytos pilnos komplektacijos ir nepažeistoje prekių siuntos pakuotėje.

6. Jei Pirkėjo prekių krepšelyje yra bent viena prekė, kurios pageidaujamo kiekio Pardavėjas per Prekių Pristatymo taisyklėse nustatytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Pardavėjas apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją jo elektroninio pirkimo paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir nurodo galimą prekių pristatymo terminą. Pirkėjui nesutinkant su pasikeitusiu prekių pristatymo terminu, jis gali atsisakyti užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas per 10 darbo dienų nuo užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui pagal ankstesnį užsakymą sumokėtą sumą.

7. Pristatymas į paštomatą negalimas jei:

7.1. Prekių svoris arba tūris neatitinka maksimalaus nustatyto.

8. Jeigu prekių pristatymas yra neįmanomas ne dėl Pardavėjo kaltės (pavyzdžiui, Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ir pan.) arba Pirkėjas neatsiima prekių su kurjeriu suderintu laiku arba Pirkėjas neatsiima prekių iš pasirinkto paštomato per nustatytą terminą, Pardavėjas iš anksto neįspėjęs gali nutraukti prekių pirkimo ir pardavimo sutartį. Jei šiame punkte numatytu atveju Pardavėjas nutraukia pirkimo ir pardavimo sutartį, Pardavėjas grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtą sumą į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, išskaitydamas iš tos sumos Pardavėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas.

9. Pardavėjas pasilieka teisę apriboti atsiėmimo taškų pasirinkimą tam tikroms prekių kategorijoms esant kritinei oro temperatūrai ar kitais atvejais.

7. SUTARTIES ATSISAKYMAS. PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

1. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties ir grąžinti pardavėjui šių prekių:

1.1. Kokybiškų maisto produktų, įskaitant maisto papildus;

1.2. Kokybiškų prekių, kuriomis Pirkėjas naudojosi, jas sugadino, pažeidė jų pakuotę ar dėl kitų Pirkėjo atliktų veiksmų prekė prarado prekinę išvaizdą, taip pat ne visos komplektacijos prekių (pavyzdžiui, prarastos konkrečios prekių dalys, nėra naudojimo instrukcijos ir pan.);

1.3. Kitų prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

2. Prekės laikomos nekokybiškomis, jei pasibaigęs prekių galiojimo terminas, prekių sudėtyje yra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki prekių perdavimo Pirkėjui yra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, prekės yra pažeistos mechaniškai, pažeistos jų pakuotės ar yra kitų prekių kokybės trūkumų. Prekės, kurios turi galiojimo terminą, DIVARI internete yra parduodamos su ne trumpesniu, kaip 3 mėnesių galiojimo terminu.

3. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui Elektroninėje parduotuvėje užsakytas arba nusipirktas tas prekes, kurios nėra nurodytos šių taisyklių 7.1. punkte, atsisakydamas sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties visų arba dalies užsakyme esančių prekių atžvilgiu. Norėdamas pasinaudoti šia teise, Pirkėjas apie prekių pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą turi:

3.1. Ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos informuoti Pardavėją apie sutarties atsisakymą jo elektroninio pašto adresu info@divari.lt, užpildydamas jam pateiktą sutarties atsisakymo formą;

3.2. Ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pardavėjo informavimo apie sutarties atsisakymą dienos, kaip tai numatyta Taisyklių 7.3.1. punkte, perduoti Pardavėjui prekes šių Taisyklių 7.7. punkte numatytu būdu.

4. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta naudojimo instrukcijas ar kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra visos komplektacijos, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

5. Šių Taisyklių 7.3. punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik tas Pirkėjas, kuris pagal teisės aktus yra laikomas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

6. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pirkėjams yra suteikiama garantija pagal įstatymą, kuria remiantis Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo daikto perdavimo.

7. Prekės Pardavėjui gali būti perduodamos (grąžinamos):

7.1. Jeigu prekes Pirkėjui pristatė kurjeris, prekės grąžinamos Pardavėjo nurodytu adresu;

7.2. Pirkėjui pageidaujant prekes grąžinti paštu ar per kurjerį, grąžinimo sąlygos derinamos individualiai, Pirkėjui kreipiantis į Pardavėją elektroninio pašto adresu info@divari.lt arba telefonu +37064222818.

7.3. Per paštomatą prekių grąžinimo siuntimas negalimas.

8. Taisyklėse nustatytais prekių grąžinimo atvejais už prekes sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami:

8.1. Jei Pirkėjas už prekes atsiskaitė per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą ar mokėjimo kortele (VISA arba MASTERCARD), už prekes sumokėtą sumą Pardavėjas grąžina pirkėjui per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekių gražinimo dienos, pervesdamas pinigus į mokėtojo už prekes banko sąskaitą. Jei už įsigytas prekes buvo atsiskaityta grynaisiais pinigais sumokant juos kurjeriui prekių pristatymo Pirkėjui metu, už prekes sumokėtą sumą Pardavėjas grąžina pirkėjui per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekių gražinimo dienos, pervesdamas pinigus į mokėtojo už prekes banko sąskaitą.

9. Jeigu grąžinamos prekės buvo pristatytos per kurjerį, t. y. Pirkėjas pasirinko prekių pristatymo būdą, kuris yra apmokestinamas papildomu paslaugos mokesčiu, Pardavėjas turi teisę iš Pirkėjui grąžinamos už prekes sumokėtos sumos išskaityti Pardavėjo dėl prekių pristatymo patirtas išlaidas.

10. Pirkėjui užsakant prekes, kurių likučio laikinai nėra sandėlyje, galimas siuntos išsiuntimas be vienos ar kelių prekių arba sulaukiamas prekių papildymas iki savaitės laiko ir išsiunčiama pilna užsakyta siunta. Apie prekių trūkumą Pardavėjas informuos Pirkėją, jeigu prekių papildymo laukti reikės daugiau nei savaitę laiko.

8. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes vadovaujamės Privatumo politikoje, kuris skelbiamas interneto puslapyje www.divari.lt.

9. RECEPTINIAI PRODUKTAI (UK, DE) 1. Produktai, kurių sudėtyje yra melatonino, nebus siunčiami į Jungtinę Karalystę ar Vokietiją. Pagal Vokietijos ir Jungtinės Karalystės įstatymus, šie produktai yra reglamentuojami kaip receptinis vaistas. Todėl atlikus apmokėjimą iš šių šalių bankine kortele, produktai nebus siunčiami, o pavedimai bus grąžinti atgal į klientų sąskaitas.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su jomis bei Taisyklių pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybomis, nepavykus susitarti, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais.

3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

4. Pirkėjas pageidaudamas pareikšti savo nuomonę, pateikti skundą ar atsiliepimą, gali kreiptis į Pardavėją elektroninio pašto adresu info@divari.lt arba telefonu +37064222818 darbo dienomis nuo 8-18 val. Atsakymas į Pirkėjo kreipimąsi pateikiamas per 10 darbo dienų.

5. Kilus problemoms dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos, kreipkitės el. paštu info@divari.lt. Taip pat turite galimybę pateikti prašymą/skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštu p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje ec.europa.eu/odr/.